پارتیشن های اداری تهران دکور

پارتیشن های اداری تهران دکور شامل 4 طیف اصلی می باشند

پارتیشن های اداری با فریم های آلومینیومی 8 پر معمولی

پارتیشن تک جداره با فریم اختصاصی تهران دکور

پارتیشن دوجداره بافریم اختصاصی تهران دکور

پارتیشن تمام چوب فعلا تولید نداریم

تصاویر انواع پارتیشن های ذکر شده